Bańczyk Stomatologia logo

Regulamin organizacyjny

Podstawy prawne funkcjonowania podmiotu leczniczego1

§ 1

Bańczyk Stomatologia2, zwana dalej Przychodnią, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

– ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej3;

– ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta4.

Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy regulamin określa:

– cele i zadania Bańczyk Stomatologia

– przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

– warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

– prawa i obowiązki pacjenta,

– wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Cele i zadania

§ 3

1. Podstawowym celem Bańczyk Stomatologia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Do podstawowych zadań Bańczyk Stomatologia należy:

– prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii,

– udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii dla pacjentów,

– udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

– organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Bańczyk Stomatologia

§ 4

1. Bańczyk Stomatologia organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, bądź osoby trzecie), jak i telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

4. Bańczyk Stomatologia nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 5

  1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Bańczyk Stomatologia w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
  2. Przychodnia realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
  3. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.
  4. W ramach współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą Przychodnia przyjmuje, konsultuje i leczy pacjentów z innych placówek.
  5. W przypadku konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innym podmiocie leczniczym pacjent kierowany jest na zasadach określonych przepisami prawa.
  6. Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się na leczenie w Bańczyk Stomatologia nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 6

1. Bańczyk Stomatologia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2. Bańczyk Stomatologia udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Organizacja i zadania

§ 7

Do podstawowych zadań Bańczyk Stomatologia należy udzielanie odpłatnych świadczeń stomatologicznych.

§ 8

1. Bańczyk Stomatologia kieruje Kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, prowadzenia leczenia i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:

– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

– zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.

5.Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Przychodni, zawierającą oświadczenie woli, podpisuje Kierownik, który może delegować to uprawnienie na wyznaczoną przez siebie osobę. Delegacja musi mieć formę pisemną.

6. Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Przychodni jest Kierownik, który zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz działając zgodnie z przepisami prawa.

7. Kierownik składa w imieniu Przychodni oświadczenia woli.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 9

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Bańczyk Stomatologia pacjent ma prawo do:

– poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

– świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

– rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

2. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie:

– regulaminu,

– zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki,

– higieny osobistej,

– zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych,

– zaleceń lekarza.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Bańczyk Stomatologia, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.

4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 10

1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie wniosku pisemnego, ustnego lub przesłanego drogą elektroniczną.

2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:

a) wyłącznie do wglądu,

b) w postaci kserokopii,

c) w postaci odpisu,

d) w postaci uwierzytelnionej kserokopii,

e) przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,

f) na elektronicznym nośniku danych.

3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii jest bezpłatne.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz drugi/kolejny ustala się obowiązujące stawki opłaty:

a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8 zł,

b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 40 gr,

c) dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych:

płyta CD – 2 zł,

pendrive – 35 zł.

5. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie.

6. Dokumentację medyczną udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.

7. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych

§ 11

1. Świadczenia zdrowotne wykonywane Bańczyk Stomatologia są odpłatne.

2. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci Przychodni wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat oraz uzgodnienia dotyczące planu leczenia określa załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

3. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, Przychodnia wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

4. Opłatę uiszcza się w formie gotówkowej w Przychodni lub bezgotówkowej na rachunek bankowy 28109025900000000143532042 w dniu wykonania usługi

Przepisy końcowe

§ 13

1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej i pozostałe obowiązujące przepisy prawa oraz inne wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Kierownika Przychodni.

3. Podanie Regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przychodni oraz zawieszeniu na stronie internetowej Bańczyk Stomatologia.

4. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości całemu personelowi Przychodni.

5. Załączniki dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Zatwierdzam:

……………………………

miejscowość, dnia ………………………

Załącznik:

-wysokość opłat i procedura dotycząca uzgodnienia planu leczenia w podmiocie medycznym

1 Niniejsze postanowienia obowiązują wszystkich pracowników placówki medycznej, w tym osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jej rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponadto pacjentów i osoby pacjentom towarzyszące. Podstawa prawna: ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 633) i aktów wykonawczych do tej ustawy

2 Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Łukasz Bańczyk, zarejestrowaną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod nr w- 24000000241631,

3 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 633)

4 Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.